Tràmits

Carpeta de l'empresa

Accediu a la carpeta ciutadana de l'Ajuntament on podreu consultar l'estat dels vostres expedients

Serveis de negoci en línia

Tràmits amb altres AAPP

Classificacions

Informació d'utilitat

Classificacions

Oferta formativa

  No hi ha ofertes programades properament
  No hi ha ofertes programades properament

Material formatiu

  No hi ha materials formatius disponibles

Tauler d'anuncis

Accediu al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament

Agenda de Montmeló
Agenda del Baix Vallès

Tràmits amb altres administracions públiques - Contractació pública

Seleccioneu el tràmit electrònic que és del vostre interès i accedireu a la seu electrònica de l'administració pública corresponent.

Agència Catalana de l'Aigua

Diputació de Barcelona

 • Tràmit: Perfil del contractant
  Descripció: Procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat.(licitacions i adjudicacions) i Procediments negociats sense publicitat.(adjudicacions).
  Classificació pròpia de l'entitat: Taxes
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: La Llei general tributària, en el seu article 2.2 defineix les taxes com "els tributs, el fet imposable del qual, consisteix en la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic, la prestació de serveis o la realització d'activitats en règim de dret públic que es refereixin, afectin o beneficiïn de manera particular l'obligat tributari, quan els serveis o activitats no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als obligats tributaris o no es prestin o realitzin pel sector privat". En altres paraules, és l'import que paguem a un organisme públic per un servei o per utilitzar un domini públic.

Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Servei Públic d'Ocupació Estatal

 • Tràmit: Contractes- Registre de contractes de treballadors autònoms econòmicament dependents (TAED)
  Descripció: El registre de contractes de treballadors autònoms econòmicament dependents (registre TAED) permet realitzar telemàticament el procediment de registre dels contractes per a la realització de l'activitat econòmica o professional del treballador autònom econòmicament dependent. A més a més, es pot efectuar l'adaptació necessària dels contractes registrats abans del dia 5 de març de 2009. Es tracta d'un procediment que es realitza a través del registre electrònic del SPEE.
  Classificació pròpia de l'entitat: Contractes
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: "El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ha posat en funcionament la Seu Electrònica a Internet per donar resposta al dret dels ciutadans d'interactuar amb l'Administració a través de mitjans electrònics, tal com estipula la Llei 11/2007. La Seu Electrònica apropa l'Administració als ciutadans des de qualsevol lloc amb connexió a Internet, per enllestir els mateixos tràmits que abans es feien de manera presencial, evitant desplaçaments i temps d'espera. A més a més, la Seu Electrònica permet fer servir les aplicacions els 365 dies de l'any i les 24 hores del dia. Si presenteu documentació en dies inhàbils, es considera que s'ha rebut a primera hora del dia hàbil següent a efectes del còmput del termini fixat en dies hàbils o naturals i també de compliment del termini, tret que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil.