Tràmits

Carpeta de l'empresa

Accediu a la carpeta ciutadana de l'Ajuntament on podreu consultar l'estat dels vostres expedients

Serveis de negoci en línia

Tràmits amb altres AAPP

Classificacions

Informació d'utilitat

Classificacions

Oferta formativa

  No hi ha ofertes programades properament
  No hi ha ofertes programades properament

Material formatiu

  No hi ha materials formatius disponibles

Tauler d'anuncis

Accediu al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament

Agenda de Montmeló
Agenda del Baix Vallès

Tràmits amb altres administracions públiques - Modificació de dades

Seleccioneu el tràmit electrònic que és del vostre interès i accedireu a la seu electrònica de l'administració pública corresponent.

Cadastre (Portal de la Direcció General del Cadastre)

 • Tràmit: Agregació, agrupació, segregació o divisió de béns immobles (Model 903N)
  Descripció: L'objecte es l'inscripció o modificació de dades en el Cadastre Immobiliari per la agregació, agrupació, segregació o divisió de béns immobles.
  Classificació pròpia de l'entitat: Declaracions cadastrals
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: La declaració sobre fets, actes o negocis relatius a béns immobles té per objecte la inscripció o modificació de dades en el Cadastre Immobiliari per la realització de noves construccions i l'ampliació, reforma, rehabilitació, demolició o enderrocament de les ja existents, la modificació d'ús o destinació i els canvis de classe de cultiu o aprofitament, la segregació, divisió, agregació i agrupació dels béns immobles, l'adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació, la constitució, modificació o adquisició de la titularitat d'una concessió administrativa i dels drets reals d'usdefruit i de superfície, les variacions en la composició interna o en la quota de participació de les comunitats o entitats sense personalitat sempre que la respectiva entitat hagi sol·licitat prèviament la constància dels seus membres.

 • Tràmit: Alteració de la titularitat i variació de la quota de participació en béns immobles. (Model 901N)
  Descripció: La inscripció o modificació de dades en el Cadastre Immobiliari per l'adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació, la constitució, modificació o adquisició de la titularitat d'una concessió administrativa i dels drets reals d'usdefruit i de superfície, les variacions en la composició interna o en la quota de participació de les comunitats o entitats sense personalitat sempre que la respectiva entitat hagi sol·licitat prèviament la constància dels seus membres.
  Classificació pròpia de l'entitat: Declaracions cadastrals
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: La declaració sobre fets, actes o negocis relatius a béns immobles té per objecte la inscripció o modificació de dades en el Cadastre Immobiliari per la realització de noves construccions i l'ampliació, reforma, rehabilitació, demolició o enderrocament de les ja existents, la modificació d'ús o destinació i els canvis de classe de cultiu o aprofitament, la segregació, divisió, agregació i agrupació dels béns immobles, l'adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació, la constitució, modificació o adquisició de la titularitat d'una concessió administrativa i dels drets reals d'usdefruit i de superfície, les variacions en la composició interna o en la quota de participació de les comunitats o entitats sense personalitat sempre que la respectiva entitat hagi sol·licitat prèviament la constància dels seus membres.

 • Tràmit: Canvi de cultiu o aprofitament, canvi d'ús i demolició o enderrocament de béns immobles (Model 904N).
  Descripció: L'objecte es l'inscripció o modificació de dades en el Cadastre Immobiliari pel canvi de cultiu o aprofitament, canvi d'ús i demolició o enderrocament de béns immobles.
  Classificació pròpia de l'entitat: Declaracions cadastrals
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: La declaració sobre fets, actes o negocis relatius a béns immobles té per objecte la inscripció o modificació de dades en el Cadastre Immobiliari per la realització de noves construccions i l'ampliació, reforma, rehabilitació, demolició o enderrocament de les ja existents, la modificació d'ús o destinació i els canvis de classe de cultiu o aprofitament, la segregació, divisió, agregació i agrupació dels béns immobles, l'adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació, la constitució, modificació o adquisició de la titularitat d'una concessió administrativa i dels drets reals d'usdefruit i de superfície, les variacions en la composició interna o en la quota de participació de les comunitats o entitats sense personalitat sempre que la respectiva entitat hagi sol·licitat prèviament la constància dels seus membres.

 • Tràmit: Nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació de béns immobles. (Model 902N)
  Descripció: L'objecte es l'inscripció o modificació de dades en el Cadastre Immobiliari per la realització de noves construccions.
  Classificació pròpia de l'entitat: Declaracions cadastrals
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: La declaració sobre fets, actes o negocis relatius a béns immobles té per objecte la inscripció o modificació de dades en el Cadastre Immobiliari per la realització de noves construccions i l'ampliació, reforma, rehabilitació, demolició o enderrocament de les ja existents, la modificació d'ús o destinació i els canvis de classe de cultiu o aprofitament, la segregació, divisió, agregació i agrupació dels béns immobles, l'adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació, la constitució, modificació o adquisició de la titularitat d'una concessió administrativa i dels drets reals d'usdefruit i de superfície, les variacions en la composició interna o en la quota de participació de les comunitats o entitats sense personalitat sempre que la respectiva entitat hagi sol·licitat prèviament la constància dels seus membres.

Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Registre Mercantil Central