Tràmits

Carpeta de l'empresa

Accediu a la carpeta ciutadana de l'Ajuntament on podreu consultar l'estat dels vostres expedients

Serveis de negoci en línia

Tràmits amb altres AAPP

Classificacions

Informació d'utilitat

Classificacions

Oferta formativa

  No hi ha ofertes programades properament
  No hi ha ofertes programades properament

Material formatiu

  No hi ha materials formatius disponibles

Tauler d'anuncis

Accediu al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament

Agenda de Montmeló
Agenda del Baix Vallès

Tràmits amb altres administracions públiques - Queixes, consultes, reclamacions i suggeriments

Seleccioneu el tràmit electrònic que és del vostre interès i accedireu a la seu electrònica de l'administració pública corresponent.

Agència Catalana de l'Aigua

Cadastre (Portal de la Direcció General del Cadastre)

 • Tràmit: Cerca d'informació catastral a partir d'un NIF o d'un NIE
  Descripció: Consulta i certificació de dades cadastrals i l'obtenció de còpies de documents.
  Classificació pròpia de l'entitat: Consulta i certificació de dades
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: Relació de consultes i certificació de dades cadastrals que es poden realitzar mitjançant la Seu Electrònica de la Direcció General del Cadastre.

 • Tràmit: Cerca per la localització de dades cadastrals
  Descripció: Permet l'accés a dades cadastrals mitjançant la çerca de criteris com a província, carrer. Una altra opció és localitzar un immoble utilitzant la cartografia cadastral.
  Classificació pròpia de l'entitat: Consulta i certificació de dades
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: Relació de consultes i certificació de dades cadastrals que es poden realitzar mitjançant la Seu Electrònica de la Direcció General del Cadastre.

 • Tràmit: Consulta del estado de los expedientes
  Descripció: Aquest servei permet consultar l'estat de tramitació d'un procediment cadastral partint de l'expedient associat. Es poden consultar expedients registrats des del 2003 en endavant. Per a això cal d'introduir-hi el codi de l'expedient cadastral que consta de tres camps: - Exercici: dues últimes xifres de l'any de registre de l'expedient (09 per exemple) - Número de l'expedient. - Control.
  Classificació pròpia de l'entitat: Serveis
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: Serveis que ofereix la Direcció General del Cadastre mitjançant la seu electrònica relativa a : - Notificaciones procedimientos de valoración colectiva 2011. - Consulta del estado de los expedientes. - Relació d'accesos a informació d'inmmobles d'un titular. - Modificar l'estat de les certificacions sol•licitades pel titular.

 • Tràmit: Descàrrega de cartografia vectorial (format Shapefile)
  Descripció: La Direcció General del Cadastre ofereix, de forma totalment gratuïta, a través del Servei de descàrrega de cartografia vectorial (format Shapefile), la cartografia cadastral en format vectorial. Aquesta informació es proporciona per municipi en format Shapefile,incloent separadament les diferents capes de la cartografia cadastral. Podeu descarregar el document PDF amb l'especificació completadel format de la informació proporcionada.
  Classificació pròpia de l'entitat: Serveis
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: Serveis que ofereix la Direcció General del Cadastre mitjançant la seu electrònica relativa a : - Notificaciones procedimientos de valoración colectiva 2011. - Consulta del estado de los expedientes. - Relació d'accesos a informació d'inmmobles d'un titular. - Modificar l'estat de les certificacions sol•licitades pel titular.

 • Tràmit: Descàrrega d'informació alfanumèrica (format CAT)
  Descripció: La Direcció General del Cadastre ofereix, de forma totalment gratuïta, a través del Servei de descàrrega d'informació alfanumèrica (format CAT), les dades cadastrals no protegides (tots, excepte la titularitat i el valor cadastral dels immobles) dels immobles i finques corresponents als municipis sota la competència de la Direcció General del Cadastre (tot el territori nacional excepte País Basc i Navarra).
  Classificació pròpia de l'entitat: Serveis
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: Serveis que ofereix la Direcció General del Cadastre mitjançant la seu electrònica relativa a : - Notificaciones procedimientos de valoración colectiva 2011. - Consulta del estado de los expedientes. - Relació d'accesos a informació d'inmmobles d'un titular. - Modificar l'estat de les certificacions sol•licitades pel titular.

 • Tràmit: Descarregar resultats de consulta massiva
  Descripció: La DG del Cadastre posa a disposició dels ciutadans dos serveis de consulta massiva de dades cadastrals. - Consulta massiva de dades protegides. - Consulta massiva de dades NO protegides. Des d’aquest enllaç es poden descarregar resultats de consulta massiva.
  Classificació pròpia de l'entitat: Serveis
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: Serveis que ofereix la Direcció General del Cadastre mitjançant la seu electrònica relativa a : - Notificaciones procedimientos de valoración colectiva 2011. - Consulta del estado de los expedientes. - Relació d'accesos a informació d'inmmobles d'un titular. - Modificar l'estat de les certificacions sol•licitades pel titular.

 • Tràmit: Enviar consulta de dades no protegides
  Descripció: La DG del Cadastre posa a disposició dels ciutadans el servei de consulta massiva de dades cadastrals. En aquest cas, ""datos NO protegidos"", permet fer una consulta de dades no protegides (tots llevat de titularitat i valor) d'immobles a partir d'un fitxer d'entrada en format XML. Pot accedir al document que descriu el format d'entrada, així com diferents mètodes per generar-lo. Per usar aquest servei, cal utilitzar l'opció ""Enviar consulta masiva de datos NO protegidos"".
  Classificació pròpia de l'entitat: Serveis
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: Serveis que ofereix la Direcció General del Cadastre mitjançant la seu electrònica relativa a : - Notificaciones procedimientos de valoración colectiva 2011. - Consulta del estado de los expedientes. - Relació d'accesos a informació d'inmmobles d'un titular. - Modificar l'estat de les certificacions sol•licitades pel titular.

 • Tràmit: Enviar consulta de dades protegides
  Descripció: La DG del Cadastre posa a disposició dels ciutadans el servei de consulta massiva de dades cadastrals. En aquest cas, ""datos protegidos"", ofereix un servei que permet obtenir un fitxer amb la descripció de tots els immobles que figurin a la base de dades del Cadastre (l'àmbit de competència del qual cobreix tot el territori nacional excepte el País Basc i Navarra) associades al NIF o CIF i cognoms i nom del certificat digital que s'ha emprat per accedir a l'aplicació (és a dir, aquells en els quals l'usuari figura com a titular cadastral). Per utilitzar aquest servei, cal utilitzar l'opció ""Enviar consulta masiva de datos protegidos"".
  Classificació pròpia de l'entitat: Serveis
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: Serveis que ofereix la Direcció General del Cadastre mitjançant la seu electrònica relativa a : - Notificaciones procedimientos de valoración colectiva 2011. - Consulta del estado de los expedientes. - Relació d'accesos a informació d'inmmobles d'un titular. - Modificar l'estat de les certificacions sol•licitades pel titular.

 • Tràmit: Notificaciones procedimientos de valoración colectiva 2011
  Descripció: Els titulars cadastrals (ciutadans i empreses) poden accedir a la notificació dels actes d'assignació individualitzada de valor cadastral resultants de procediments de valoració col·lectiva realitzats en 2011 (*PVC 2011), així com consultar les notificacions ja realitzades. L'accés pot ser amb clau concertada, o amb certificat o DNI electrònic.
  Classificació pròpia de l'entitat: Serveis
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: Serveis que ofereix la Direcció General del Cadastre mitjançant la seu electrònica relativa a : - Notificaciones procedimientos de valoración colectiva 2011. - Consulta del estado de los expedientes. - Relació d'accesos a informació d'inmmobles d'un titular. - Modificar l'estat de les certificacions sol•licitades pel titular.

 • Tràmit: Recurs d'alçada.
  Descripció: L'objecto d'aquest recurs es la revisió d'actes derivats de procediments administratius de caràcter no tributari (dret d'accés a dades cadastrals).
  Classificació pròpia de l'entitat: Recursos
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: Mitjançant la Seu Electrònica de la Direcció General del Cadastre es poden interposar algun dels següents recursos : - Recurs de reposició. - Recurs d’alçada.

 • Tràmit: Recurs de reposició.
  Descripció: L'objecto d'aquest recurs ès la revisió d'actes derivats de procediments tributaris.
  Classificació pròpia de l'entitat: Recursos
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: Mitjançant la Seu Electrònica de la Direcció General del Cadastre es poden interposar algun dels següents recursos : - Recurs de reposició. - Recurs d’alçada.

CNC (Comissió Nacional de la Competència)

CSN (Consell de Seguretat Nacional)

 • Tràmit: Arxiu Documental del Projecte d'Estudi Epidemiològic.
  Descripció: Arxiu relacionat amb el Conveni de col·laboració entre el Consell de Seguretat Nuclear i l'Institut de Salut Carlos III per a la realització d'un estudi epidemiològic que investigui el possible efecte de l'exposició a les radiacions ionitzants derivades del funcionament de les instal·lacions nuclears i instal·lacions radioactives del cicle del combustible nuclear espanyoles sobre la salut de la població que resideix en la seva proximitat.
  Classificació pròpia de l'entitat: Protecció radiològica dels treballadors i del medi ambient
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: Aquest procediment està dissenyat per: 1. L'enviament de mesures i calendaris 2. Consulta de mesures del Banc Dosimètric Nacional 3. Arxiu Documental del Projecte d'Estudi Epidemiològic 4. Registre de Documentació.

 • Tràmit: Consulta del Pla Basi d'Inspecció
  Descripció: El Pla Basi d'Inspecció (PBI) constitueix un conjunt de comprovacions realitzades a través d'inspeccions de control que haurà de realitzar-se a totes les instal·lacions nuclears dins dels períodes de temps que s'estableixin en cada cas. Aquestes inspeccions es realitzaran amb caràcter periòdic i estaran encaminades a verificar, utilitzant els procediments tècnics o agendes d'inspecció amb un contingut comú, les condicions reals de funcionament de la instal·lació, per confirmar el seu adequat funcionament.
  Classificació pròpia de l'entitat: Instal·lacions nuclears i del cicle
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: Una central/planta nuclear és una instal·lació industrial empleada per a la generació d'energia elèctrica a partir d'energia nuclear. Es caracteritza per l'ocupació de combustible nuclear compost bàsicament de material fisionable que mitjançant reaccions nuclears proporciona calor que al seu torn és emprat a través d'un cicle termodinàmic convencional per produir el moviment d'alternadors que transformen el treball mecànic en energia elèctrica. Aquestes centrals consten d'un o més reactors. Les instal·lacions radioactives són locals, laboratoris o fàbriques en els quals es manipulen, emmagatzemen o produeixen materials radioactius; els aparells productors de radiacions ionitzants i, en general, qualsevol classe d'instal·lació que contingui una font emissora de radiació ionitzant. L'energia nuclear és considerada una part molt important en la generació d'energia elèctrica al món. Instal·lacions del cicle de combustible: El cicle del combustible comprèn totes les fases del procés, des de l'extracció dels minerals d'urani per a la fabricació del combustible nuclear fins a la gestió definitiva dels residus radioactius generats per les centrals nuclears o pel propi procés d'extracció i fabricació del combustible. A Espanya, hi ha instal·lacions del cicle del combustible en operació per a la fabricació d'elements combustibles (Juzbado) i per a l'emmagatzematge de residus de baixa i mitja activitat (El Cabril).

 • Tràmit: Consulta de mesures del Banc Dosimètric Nacional.
  Descripció: Permet que els treballadors professionalment exposats consultin les mesures de dosis existents al Banc Dosimètric Nacional d'acord amb les condicions exposades en la nota de descàrrec.
  Classificació pròpia de l'entitat: Protecció radiològica dels treballadors i del medi ambient
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: Aquest procediment està dissenyat per: 1. L'enviament de mesures i calendaris 2. Consulta de mesures del Banc Dosimètric Nacional 3. Arxiu Documental del Projecte d'Estudi Epidemiològic 4. Registre de Documentació.

 • Tràmit: Consulta de pagaments en AEAT
  Descripció: Permet consultar si una taxa ha estat abonada a través de la passarel·la de pagaments de l'AEAT.
  Classificació pròpia de l'entitat: Taxes
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: La Llei general tributària, en el seu article 2.2 defineix les taxes com "els tributs, el fet imposable del qual, consisteix en la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic, la prestació de serveis o la realització d'activitats en règim de dret públic que es refereixin, afectin o beneficiïn de manera particular l'obligat tributari, quan els serveis o activitats no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als obligats tributaris o no es prestin o realitzin pel sector privat". En altres paraules, és l'import que paguem a un organisme públic per un servei o per utilitzar un domini públic.

 • Tràmit: Consulta d'estat de tramitació de sol·licituds
  Descripció: Aquest procediment permet consultar l'estat de la sol·licituds, tant de les enviades directament al CSN com les rebudes a través del ministeri.
  Classificació pròpia de l'entitat: Instal·lacions nuclears i del cicle
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: Una central/planta nuclear és una instal·lació industrial empleada per a la generació d'energia elèctrica a partir d'energia nuclear. Es caracteritza per l'ocupació de combustible nuclear compost bàsicament de material fisionable que mitjançant reaccions nuclears proporciona calor que al seu torn és emprat a través d'un cicle termodinàmic convencional per produir el moviment d'alternadors que transformen el treball mecànic en energia elèctrica. Aquestes centrals consten d'un o més reactors. Les instal·lacions radioactives són locals, laboratoris o fàbriques en els quals es manipulen, emmagatzemen o produeixen materials radioactius; els aparells productors de radiacions ionitzants i, en general, qualsevol classe d'instal·lació que contingui una font emissora de radiació ionitzant. L'energia nuclear és considerada una part molt important en la generació d'energia elèctrica al món. Instal·lacions del cicle de combustible: El cicle del combustible comprèn totes les fases del procés, des de l'extracció dels minerals d'urani per a la fabricació del combustible nuclear fins a la gestió definitiva dels residus radioactius generats per les centrals nuclears o pel propi procés d'extracció i fabricació del combustible. A Espanya, hi ha instal·lacions del cicle del combustible en operació per a la fabricació d'elements combustibles (Juzbado) i per a l'emmagatzematge de residus de baixa i mitja activitat (El Cabril).

 • Tràmit: Consulta de taxes
  Descripció: Permet consultar les taxes pendents de pagament.
  Classificació pròpia de l'entitat: Taxes
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: La Llei general tributària, en el seu article 2.2 defineix les taxes com "els tributs, el fet imposable del qual, consisteix en la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic, la prestació de serveis o la realització d'activitats en règim de dret públic que es refereixin, afectin o beneficiïn de manera particular l'obligat tributari, quan els serveis o activitats no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als obligats tributaris o no es prestin o realitzin pel sector privat". En altres paraules, és l'import que paguem a un organisme públic per un servei o per utilitzar un domini públic.

 • Tràmit: Empreses homologades per impartir formació: Entitats que imparteixen cursos per dirigir o operar Instal·lacions de Radiodiagnòstico Mèdic.
  Descripció: Permet efectuar una consulta de totes aquelles entitats que ofereixen cursos homologats per dirigir o operar instal·lacions de *radiodiagnòstic mèdic.
  Classificació pròpia de l'entitat: Instal·lacions radioactives i entitats de servei
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: 1. Les instal•lacions radioactives són locals, laboratoris o fàbriques en els quals es manipulen, emmagatzemen o produeixen materials radioactius; els aparells productors de radiacions ionitzants i, en general, qualsevol classe d'instal•lació que contingui una font emissora de radiació ionitzant. L'energia nuclear és considerada una part molt important en la generació d'energia elèctrica al món. 2. Entitats de Servei: Autorització i modificacions Diploma de Cap de Servei de Protecció Radiològica Registre de documentació Enviament de dades dosimètriques.

 • Tràmit: Empreses homologades per impartir formació: Entitats que imparteixen cursos per supervisar o operar Instal·lacions Radioactives.
  Descripció: Permet efectuar una consulta de totes aquelles entitats que ofereixen cursos homologats per supervisar o operar instal·lacions de radiodiagnòstic mèdic.
  Classificació pròpia de l'entitat: Instal·lacions radioactives i entitats de servei
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: 1. Les instal•lacions radioactives són locals, laboratoris o fàbriques en els quals es manipulen, emmagatzemen o produeixen materials radioactius; els aparells productors de radiacions ionitzants i, en general, qualsevol classe d'instal•lació que contingui una font emissora de radiació ionitzant. L'energia nuclear és considerada una part molt important en la generació d'energia elèctrica al món. 2. Entitats de Servei: Autorització i modificacions Diploma de Cap de Servei de Protecció Radiològica Registre de documentació Enviament de dades dosimètriques.

 • Tràmit: Empreses homologades per impartir formació: Sol·licitud d'homologació de cursos.
  Descripció: Permet sol·licitar, a les empreses que imparteixen formació, l'homologació de cursos per obtenir acreditacions per dirigir o operar instal·lacions de radiodiagnòstic mèdic, d'acord amb els requisits establerts en la instrucció de seguretat 17 del Consell de Seguretat Nuclear.
  Classificació pròpia de l'entitat: Instal·lacions radioactives i entitats de servei
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: 1. Les instal•lacions radioactives són locals, laboratoris o fàbriques en els quals es manipulen, emmagatzemen o produeixen materials radioactius; els aparells productors de radiacions ionitzants i, en general, qualsevol classe d'instal•lació que contingui una font emissora de radiació ionitzant. L'energia nuclear és considerada una part molt important en la generació d'energia elèctrica al món. 2. Entitats de Servei: Autorització i modificacions Diploma de Cap de Servei de Protecció Radiològica Registre de documentació Enviament de dades dosimètriques.

 • Tràmit: Empreses homologades per impartir formació: Una altra documentació d'homologació de cursos.
  Descripció: Permet sol·licitar, a les empreses que imparteixen formació, l'homologació de cursos de supervisor i operador d'instal·lacions radioactives, d'acord amb els requisits establerts en la guia de seguretat 5.12 del Consell de Seguretat Nuclear.
  Classificació pròpia de l'entitat: Instal·lacions radioactives i entitats de servei
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: 1. Les instal•lacions radioactives són locals, laboratoris o fàbriques en els quals es manipulen, emmagatzemen o produeixen materials radioactius; els aparells productors de radiacions ionitzants i, en general, qualsevol classe d'instal•lació que contingui una font emissora de radiació ionitzant. L'energia nuclear és considerada una part molt important en la generació d'energia elèctrica al món. 2. Entitats de Servei: Autorització i modificacions Diploma de Cap de Servei de Protecció Radiològica Registre de documentació Enviament de dades dosimètriques.

 • Tràmit: Instal·lacions Radioactives i de radiodiagnòstic: Acceptació expressa de modificació d'Instal•lacions Radioactives.
  Descripció: Aquest servei està dirigit als titulars d'instal·lacions radioactives que desitgin sol·licitar modificacions amb impacte reduït en la seguretat de la seva instal·lació i consultar altres sol·licituds d'aquest tipus realitzades anteriorment.
  Classificació pròpia de l'entitat: Instal·lacions radioactives i entitats de servei
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: 1. Les instal•lacions radioactives són locals, laboratoris o fàbriques en els quals es manipulen, emmagatzemen o produeixen materials radioactius; els aparells productors de radiacions ionitzants i, en general, qualsevol classe d'instal•lació que contingui una font emissora de radiació ionitzant. L'energia nuclear és considerada una part molt important en la generació d'energia elèctrica al món. 2. Entitats de Servei: Autorització i modificacions Diploma de Cap de Servei de Protecció Radiològica Registre de documentació Enviament de dades dosimètriques.

 • Tràmit: Instal·lacions Radioactives i de radiodiagnòstic: Documentació d’Instal•lacions Radioactives.
  Descripció: Aquest servei permet als titulars d'instal·lacions radioactives enviar documentació referent a algun tràmit de la seva instal·lació i consultar altres enviaments realitzats anteriorment.
  Classificació pròpia de l'entitat: Instal·lacions radioactives i entitats de servei
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: 1. Les instal•lacions radioactives són locals, laboratoris o fàbriques en els quals es manipulen, emmagatzemen o produeixen materials radioactius; els aparells productors de radiacions ionitzants i, en general, qualsevol classe d'instal•lació que contingui una font emissora de radiació ionitzant. L'energia nuclear és considerada una part molt important en la generació d'energia elèctrica al món. 2. Entitats de Servei: Autorització i modificacions Diploma de Cap de Servei de Protecció Radiològica Registre de documentació Enviament de dades dosimètriques.

 • Tràmit: Instal·lacions Radioactives i de radiodiagnòstic: Sol·licituds d'Inspecció.
  Descripció: Aquest servei està dirigit als titulars d'instal·lacions radioactives que desitgin sol·licitar la inspecció prèvia a l'engegada de la seva instal·lació i consultar altres sol·licituds d'aquest tipus realitzades anteriorment
  Classificació pròpia de l'entitat: Instal·lacions radioactives i entitats de servei
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: 1. Les instal•lacions radioactives són locals, laboratoris o fàbriques en els quals es manipulen, emmagatzemen o produeixen materials radioactius; els aparells productors de radiacions ionitzants i, en general, qualsevol classe d'instal•lació que contingui una font emissora de radiació ionitzant. L'energia nuclear és considerada una part molt important en la generació d'energia elèctrica al món. 2. Entitats de Servei: Autorització i modificacions Diploma de Cap de Servei de Protecció Radiològica Registre de documentació Enviament de dades dosimètriques.

 • Tràmit: Notificació de deteccions en instal·lacions metal·lúrgiques
  Descripció: Aquest procediment està dissenyat per a la notificació telemàtica de les deteccions associades al Protocol de Col·laboració Sobre la Vigilància Radiològica dels Material Metàl·lics. També permet l'actualització i consulta dels enviaments realitzats. Es requereix que la persona autoritzada per realitzar enviaments d'una instal·lació donada estigui reconeguda prèviament pel Consell de Seguretat Nuclear.
  Classificació pròpia de l'entitat: Instal·lacions no regulades
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: L'aplicació constitueix l'eina que permet la notificació de deteccions de radioactivitat que es realitzen en les instal·lacions de gestió de materials metàl·lics que estan adscrites al Protocol de col·laboració sobre la vigilància radiològica dels materials metàl·lics (instal·lacions IVR d'aquí d'ara endavant). Aquesta aplicació estarà disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Notificació d'una detecció: Quan una IVR realitzi una detecció de radioactivitat en materials metàl·lics, podrà notificar-la de forma telemàtica utilitzant aquesta opció. La segona opció del menú principal de l'aplicació permet consultar la informació de deteccions notificades al CSN.

 • Tràmit: Registre de recursos contra actes i decisions del CSN.
  Descripció: Permet registrar recursos i consultar els ja presentats contra actes i decisions del Consell de Seguretat Nuclear.
  Classificació pròpia de l'entitat: Registre general i recursos
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: Aquest procediment està dissenyat per al: 1. Registre General de documentació 2. Registre de Recursos contra actes i decisions del CSN.

Diputació de Barcelona

 • Tràmit: Accés a la pàgina web de la Seu Electrònica
  Descripció: La connexió a la pàgina web de la Seu Electrònica, permet accedir a: ·Informació de la Seu. ·Serveis d'Informació. ·Serveis de Tramitació.
  Classificació pròpia de l'entitat: Taxes
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: La Llei general tributària, en el seu article 2.2 defineix les taxes com "els tributs, el fet imposable del qual, consisteix en la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic, la prestació de serveis o la realització d'activitats en règim de dret públic que es refereixin, afectin o beneficiïn de manera particular l'obligat tributari, quan els serveis o activitats no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als obligats tributaris o no es prestin o realitzin pel sector privat". En altres paraules, és l'import que paguem a un organisme públic per un servei o per utilitzar un domini públic.

 • Tràmit: Peticions, queixes i suggeriments
  Descripció: La Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona té implementat el procediment per admetre procediments, queixes i suggeriments, que mitjançant el formulari de contacte podeu fer arribar a aquest organisme.
  Classificació pròpia de l'entitat: Taxes
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: La Llei general tributària, en el seu article 2.2 defineix les taxes com "els tributs, el fet imposable del qual, consisteix en la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic, la prestació de serveis o la realització d'activitats en règim de dret públic que es refereixin, afectin o beneficiïn de manera particular l'obligat tributari, quan els serveis o activitats no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als obligats tributaris o no es prestin o realitzin pel sector privat". En altres paraules, és l'import que paguem a un organisme públic per un servei o per utilitzar un domini públic.

 • Tràmit: Tramitació electrònica
  Descripció: ·Tràmits disponibles (Sol·licitud Catàleg Serveis i Activitats). ·Accés al tramitador. ·Consultes sobre els tràmits. ·Suport tècnic.
  Classificació pròpia de l'entitat: Taxes
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: La Llei general tributària, en el seu article 2.2 defineix les taxes com "els tributs, el fet imposable del qual, consisteix en la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic, la prestació de serveis o la realització d'activitats en règim de dret públic que es refereixin, afectin o beneficiïn de manera particular l'obligat tributari, quan els serveis o activitats no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als obligats tributaris o no es prestin o realitzin pel sector privat". En altres paraules, és l'import que paguem a un organisme públic per un servei o per utilitzar un domini públic.

Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Registre Mercantil Central

 • Tràmit: Accés a la Certificació de Denominació Social
  Descripció: Les certificacions de denominació social i les seves factures corresponents estaran disponibles en un temps aproximat de 48 hores hàbils des de la data de la seva sol·licitud.
  Classificació pròpia de l'entitat: Tràmits per a certificacions amb signatura electrònica
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: Tràmits per a certificacions de denominació social amb signatura electrònica.

 • Tràmit: Administrador - Apoderat
  Descripció: Es pot consultar el nom de l'administrador o apoderat d'una societat mercantil.
  Classificació pròpia de l'entitat: Societats inscrites
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: El Registre Mercantil Central ÉS UNA INSTITUCIÓ OFICIAL DE PUBLICITAT que permet l'accés a la informació mercantil subministrada pels Registres Mercantils Provincials des de l'1 de Gener de 1990, una vegada que les dades són ordenades i tractades d'acord amb l'article 379 del vigent Reglament del Registre Mercantil, la publicitat formal subministrada pel Registre Mercantil Central té caràcter MERAMENT INFORMATIU. Per obtenir certificació o nota simple del contingut total dels seients registrals, haurà d'acudir-se al REGISTRE MERCANTIL PROVINCIAL corresponent.

 • Tràmit: Consultes
  Descripció: Per evitar que la seva sol·licitud de denominació resulti denegada, li suggerim que llegeixi detingudament l'apartat de CONSELLS PRÀCTICS abans de formalitzar la petició.
  Classificació pròpia de l'entitat: Denominacions socials
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: La constitució d'una societat mercantil o d'una entitat *inscribible en un Registre Mercantil, exigeix l'obtenció prèvia en el REGISTRE MERCANTIL CENTRAL d'una certificació favorable que reculli l'expressió *denominativa amb la qual va a ser identificada la societat com a subjecte de drets i obligacions en totes les seves relacions jurídiques.

 • Tràmit: Dipòsits de projectes de fusió i escissió.
  Descripció: El cost de la informació sobre dipòsit de Projectes de fusió, escissió, etc és de 1,80 €
  Classificació pròpia de l'entitat: Societats inscrites
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: El Registre Mercantil Central ÉS UNA INSTITUCIÓ OFICIAL DE PUBLICITAT que permet l'accés a la informació mercantil subministrada pels Registres Mercantils Provincials des de l'1 de Gener de 1990, una vegada que les dades són ordenades i tractades d'acord amb l'article 379 del vigent Reglament del Registre Mercantil, la publicitat formal subministrada pel Registre Mercantil Central té caràcter MERAMENT INFORMATIU. Per obtenir certificació o nota simple del contingut total dels seients registrals, haurà d'acudir-se al REGISTRE MERCANTIL PROVINCIAL corresponent.

 • Tràmit: Nom Social - CIF
  Descripció: Es pot consultar la expressió denominativa que tota societat mercantil té.
  Classificació pròpia de l'entitat: Societats inscrites
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: El Registre Mercantil Central ÉS UNA INSTITUCIÓ OFICIAL DE PUBLICITAT que permet l'accés a la informació mercantil subministrada pels Registres Mercantils Provincials des de l'1 de Gener de 1990, una vegada que les dades són ordenades i tractades d'acord amb l'article 379 del vigent Reglament del Registre Mercantil, la publicitat formal subministrada pel Registre Mercantil Central té caràcter MERAMENT INFORMATIU. Per obtenir certificació o nota simple del contingut total dels seients registrals, haurà d'acudir-se al REGISTRE MERCANTIL PROVINCIAL corresponent.

Servei d'Ocupació de Catalunya

Servei Públic d'Ocupació Estatal

 • Tràmit: Comunicació de períodes d'activitat.
  Descripció: L'acció requereix identificació en el sistema Aquest procés d'identificació li permetrà accedir als serveis de publicació d'ofertes empro de Seu Electrònica del *SEPE, recerca de professionals, consulta i gestió de la seva agenda de processos de selecció, així com a l'aplicació *Certific@2. Tindrà la possibilitat de realitzar tràmits directament amb l'administració per mitjà de Seu Electrònica del *SEPE .
  Classificació pròpia de l'entitat: Protecció per atur - Certific@2:
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ha posat en funcionament la Seu Electrònica a Internet per donar resposta al dret dels ciutadans d'interactuar amb l'Administració a través de mitjans electrònics, tal com estipula la Llei 11/2007. La Seu Electrònica apropa l'Administració als ciutadans des de qualsevol lloc amb connexió a Internet, per enllestir els mateixos tràmits que abans es feien de manera presencial, evitant desplaçaments i temps d'espera. A més a més, la Seu Electrònica permet fer servir les aplicacions els 365 dies de l'any i les 24 hores del dia. Si presenteu documentació en dies inhàbils, es considera que s'ha rebut a primera hora del dia hàbil següent a efectes del còmput del termini fixat en dies hàbils o naturals i també de compliment del termini, tret que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil.

 • Tràmit: Consulta de certificats d'empresa per part de l'empresari
  Descripció: L'acció requereix identificació en el sistema. Aquest procés d'identificació li permetrà accedir als serveis de publicació d'ofertes empro de Seu Electrònica del *SEPE, recerca de professionals, consulta i gestió de la seva agenda de processos de selecció, així com a l'aplicació *Certific@2. Tindrà la possibilitat de realitzar tràmits directament amb l'administració per mitjà de Seu Electrònica del *SEPE.
  Classificació pròpia de l'entitat: Protecció per atur - Certific@2:
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ha posat en funcionament la Seu Electrònica a Internet per donar resposta al dret dels ciutadans d'interactuar amb l'Administració a través de mitjans electrònics, tal com estipula la Llei 11/2007. La Seu Electrònica apropa l'Administració als ciutadans des de qualsevol lloc amb connexió a Internet, per enllestir els mateixos tràmits que abans es feien de manera presencial, evitant desplaçaments i temps d'espera. A més a més, la Seu Electrònica permet fer servir les aplicacions els 365 dies de l'any i les 24 hores del dia. Si presenteu documentació en dies inhàbils, es considera que s'ha rebut a primera hora del dia hàbil següent a efectes del còmput del termini fixat en dies hàbils o naturals i també de compliment del termini, tret que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil.

 • Tràmit: Queixes i suggeriments.
  Descripció: A través d'aquest procediment podran presentar-se les queixes, iniciatives o suggeriments, que els ciutadans estimin convenients sobre el funcionament de les Unitats Administratives del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
  Classificació pròpia de l'entitat: Altres tràmits i procediments
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ha posat en funcionament la Seu Electrònica a Internet per donar resposta al dret dels ciutadans d'interactuar amb l'Administració a través de mitjans electrònics, tal com estipula la Llei 11/2007. La Seu Electrònica apropa l'Administració als ciutadans des de qualsevol lloc amb connexió a Internet, per enllestir els mateixos tràmits que abans es feien de manera presencial, evitant desplaçaments i temps d'espera. A més a més, la Seu Electrònica permet fer servir les aplicacions els 365 dies de l'any i les 24 hores del dia. Si presenteu documentació en dies inhàbils, es considera que s'ha rebut a primera hora del dia hàbil següent a efectes del còmput del termini fixat en dies hàbils o naturals i també de compliment del termini, tret que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil.

 • Tràmit: Recursos d'alçada
  Descripció: El recurs d'alçada és un recurs de caràcter administratiu a través del qual es cerca que un òrgan administratiu superior revisi un acte dictat per un altre òrgan depenent jeràrquicament d'ell, buscant-hi que esmeni conforme a Dret l'acte de l'òrgan inferior.
  Classificació pròpia de l'entitat: Recursos.
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ha posat en funcionament la Seu Electrònica a Internet per donar resposta al dret dels ciutadans d'interactuar amb l'Administració a través de mitjans electrònics, tal com estipula la Llei 11/2007. La Seu Electrònica apropa l'Administració als ciutadans des de qualsevol lloc amb connexió a Internet, per enllestir els mateixos tràmits que abans es feien de manera presencial, evitant desplaçaments i temps d'espera. A més a més, la Seu Electrònica permet fer servir les aplicacions els 365 dies de l'any i les 24 hores del dia. Si presenteu documentació en dies inhàbils, es considera que s'ha rebut a primera hora del dia hàbil següent a efectes del còmput del termini fixat en dies hàbils o naturals i també de compliment del termini, tret que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil.

 • Tràmit: Recursos extraordinaris de revisió
  Descripció: El recurs de revisió és un recurs de caràcter administratiu extraordinari que es pot interposar en casos molt específics que preveu l'ordenament jurídic i sempre que no sigui possible interposar recurs d'alçada o recurs de reposició perquè ha transcorregut el termini per fer-ho o perquè, ha estat desestimat el recurs administratiu correponent que posava fi a la via administrativa.
  Classificació pròpia de l'entitat: Recursos.
  Descripció de la classificació pròpia de l'entitat: El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ha posat en funcionament la Seu Electrònica a Internet per donar resposta al dret dels ciutadans d'interactuar amb l'Administració a través de mitjans electrònics, tal com estipula la Llei 11/2007. La Seu Electrònica apropa l'Administració als ciutadans des de qualsevol lloc amb connexió a Internet, per enllestir els mateixos tràmits que abans es feien de manera presencial, evitant desplaçaments i temps d'espera. A més a més, la Seu Electrònica permet fer servir les aplicacions els 365 dies de l'any i les 24 hores del dia. Si presenteu documentació en dies inhàbils, es considera que s'ha rebut a primera hora del dia hàbil següent a efectes del còmput del termini fixat en dies hàbils o naturals i també de compliment del termini, tret que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil.